ގާނޫނީ ރަދީފު

ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުއާމަލާތް

"ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުއާމަލާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތިމާއާ އެއް ޖިންސުގެ މީހަކާއެކު ނުވަތަ ތިމާ އިނދެގެންއުޅޭ މިހާ ފިޔަވައި، އެހެން މީހަކާއެކު ނުވަތަ ޖަނަވާރަކާއެކު ޖިންސީ އަރާމެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި، ގާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ގާނޫނުލްއުގޫބާތު) ގެ 411 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ކުށަށް ނުހިމެނޭ ގޮތުން ހިންގާ ބަދު އަހްލާގީ އަމަލުތަކަށެވެ.

މިބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތައް

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com