ގާނޫނީ ރަދީފު

އޮޅުވާލުމުގެ އަމަލު

(ހ) "އޮޅުވާލުމުގެ އަަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މުދަލަކާ ނުވަތަ ހިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތަކާ ގުޅިގެން، މީހަކު އަންނަނިވި އަމަލުކުރުމަށެވެ: (1) ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ނުވަތަ ކަމެއް އޮޅިގެން ހިނގައިދާނެފަދަ މައުލޫމާތު، ފަރުވާލެއްނެތި ދިނުން؛ ނުވަތަ (2) ވިޔަފާރީގައި އާންމުކޮށް އަމަލުކުރެވޭ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފަށް، އަމަލެއް ކޮށްގެން، އެނގިހުރެ، މީހަކަށް ކަމެއް އޮޅުވާލުން.

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com