ގާނޫނީ ރަދީފު

ފުލުހުން

"ފުލުހުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ފުލުހުންގެ ހުވާކޮށްފައިތިބި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

މިބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތައް

މިބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތައް

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com